logo

A. Informacje ogólne.

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają zasady sprzedaży towarów i usług w firmie PPHU GALAS z siedzibą w Jaworznie. Ul. Ciężkowicka 46.
2. OWS stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży. Jeżeli odbiorca otrzymał od firmy PPHU GALAS indywidualną wycenę lub zawarł odrębną umowę sprzedaży to OWS ma zastosowanie tylko w punktach nieopisanych w wycenach lub odrębnych umowach.
3. OWS udostępniane są w formie pisemnej we wszystkich punktach handlowych i produkcyjnych PPHU GALAS, a także w formie elektronicznej i na stronie www.galas.pl 
4. PPHU GALAS dokłada starań aby informacja o obowiązujących warunkach sprzedaży dotarła do wszystkich nabywców poprzez:
a. widoczną informację w punktach handlowych,
b. informację w korespondencji elektronicznej,
c. publikację OWS na stronie internetowej www.galas.pl 
d. informację ustną.
5. Ze względu na tajemnicę handlową- szczególnie przy zamówieniach i wycenach korespondencyjnych- pracownicy PPHU GALAS poproszą o podstawowe dane kontaktowe klienta, w przypadku ich nie podania sprzedający nie dokona wyceny i nie przyjmie zlecenia.
6. PPHU GALAS nie ponosi odpowiedzialności za materiał powierzony przez klienta.

B. Sprzedaż.

1. Informacje zawarte w katalogach, ulotkach, broszurach i innych publikacjach oraz na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Preferowanym sposobem zamówień w PPHU GALAS jest forma umożliwiająca w kwestiach spornych weryfikacje zamówień np.: e- mail, fax, forma papierowa itp. Dopuszcza się dokonywanie zamówień w formie ustnej lub telefonicznej, jednak jest ona zdecydowanie niezalecana i PPHU GALAS nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pomyłki z uwagi na brak możliwości weryfikacji danych.
3. Do zrealizowania zlecenia na materiał lub obróbkę niezbędne są kompletne dane określone przez zamawiającego: rodzaj materiału, wymiary, rodzaj obróbki, ilość itp. W przypadku niekompletnych informacji PPHU GALAS zobowiązany jest do poinformowania klienta o braku danych w celu ich uzupełnienia.
4. Do rozpoczęcia realizacji zamówienia na materiał i montaż dochodzi po akceptacji wstępnej wyceny dokonanej na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta: rodzaj asortymentu, wymiary, rysunki, opis itp. oraz po zapłacie zadatku jeżeli nie ustalono inaczej.
5. W interesie zamawiającego jest zapoznanie się z cenami zamawianego materiału lub usługi przed złożeniem zamówienia, a sprzedający jest zobowiązany takiej informacji udzielić z zastrzeżeniem pkt. A.5.
6. Terminy wykonania zlecenia ustalane są na etapie przyjęcia zlecenia w porozumieniu z zamawiającym. PPHU GALAS zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji w przypadkach losowych, także działania „siły wyższej”, ze względu na uwarunkowania technologiczne i innych obiektywnych i niezależnych od sprzedającego zdarzeń. Dotyczy to w szczególności „spadów” szkła w piecu hartowniczym, braku asortymentu na rynku globalnym, wypadków komunikacyjnych itp. O przesunięciu terminu realizacji PPHU GALAS jest zobowiązany poinformować klienta niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o niemożności dotrzymania terminu.
7. W przypadku wystąpienia utrudnień wymienionych w pkt. B.6. kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub do wystąpienia z roszczeniami przeciwko sprzedawcy.
8. Ze względu na specyfikę produktu PPHU GALAS umożliwia kontrolę wizualną odbieranych towarów. Klient zobowiązany jest przy odbiorze towaru lub usługi do kontroli na poziomie wad co do których może powstać wątpliwość gdzie wada powstała np.: rysy zewnętrzne, pęknięcia itp. Wady w masie szkła, błędy wymiarowe, błędy asortymentu i wszystkie inne wychodzące poza ramy Polskiej Normy, co do których nie ma wątpliwości, że powstały u sprzedawcy podlegają procesowi reklamacji według prawa krajowego.
9. Sprzedający może zrealizować dostawę zamówionego towaru do odbiorcy według stawek cennikowych. Możliwe jest pomniejszenie lub odstąpienie od opłaty jeżeli dostawa odbywa się w ramach cyklu logistycznego.
10. Terminy i warunki płatności ustalane są indywidualnie.

C. Informacje końcowe.

1. PPHU GALAS może odstąpić od wykonania zlecenia w przypadku:
a. nieprzestrzegania OWS przez zamawiającego, 
b. zaległości płatniczych kupującego wobec sprzedawcy,
c. kiedy koszty realizacji zlecenia przekroczą 80% wartości zlecenia,
d. wystąpienia czynników niezależnych od sprzedawcy, które uniemożliwią jego wykonanie.
2. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku:
a. przekroczenia o 10 dni roboczych terminu wykonania zlecenia przy równoczesnym braku informacji o przyczynach przesunięcia terminu ze strony PPHU GALAS. Za skuteczne uznaje się dostarczenie informacji a nie wiedza o jej odczycie.
b. wystąpienia czynników niezależnych od kupującego przy zastrzeżeniu, że sprzedający nie poniósł jeszcze żadnych kosztów związanych z tym zamówieniem,
c. pomyłka i błędy kupującego przy zastrzeżeniu, że sprzedający nie poniósł jeszcze żadnych kosztów związanych z tym zamówieniem,
d. w innych wypadkach przy zastrzeżeniu, że sprzedający nie poniósł jeszcze żadnych kosztów związanych z tym zamówieniem.
3. Towar lub usługa do czasu zapłaty pozostaje własnością PPHU GALAS i w przypadku uchylania się od płatności sprzedający może zażądać zwrotu towaru lub usługi na koszt zamawiającego.
4. W razie reklamacji reklamowany towar należy dostarczyć do punktu sprzedaży PPHU GALAS nieuszkodzony, wolny od wad innych niż reklamowane i podlegające reklamacji. W przypadku gdy nie ma możliwości dostarczenia reklamowanego towaru sprzedający dokona oględzin u klienta. Sprzedający ma prawo do zwrotu kosztów oględzin reklamacji w przypadku nieuzasadnionego wezwania.
5. W ocenie jakościowej produktów PPHU GALAS należy posługiwać się kryteriami opracowanymi przez Instytut Szkła i Ceramiki.